Actievoorwaarden “Win een Smeg koelkast”


Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Win een Smeg koelkast ”-actie (hierna: de “Actie”) die Zijerveld en Veldhuyzen B.V., gevestigd en kantoorhoudende op de Schumanweg 2, 2411 NH te Bodegraven, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 290416380000 (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van week 40 tot en met week 47 van 2018 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden. Deze voorwaarden  zijn ook te vinden op www.arina.nl.
3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan info@arina.nl.


Artikel 2 Speelwijze en procedure Actie

De Actie werkt als volgt:
1. Gedurende de Actieperiode zullen er Arina-actieverpakkingen in omloop zijn bij diverse locaties van retailers.

2. Iedere actieverpakking bevat een (bar)code, waarmee u kunt deelnemen aan de Actie.

U neemt deel aan de Actie door de  (bar)code op de actieverpakking en uw gegevens online in te sturen. Dit kunt u doen via de website www.arina.nl.

3. Deelname kan tot uiterlijk 23 november 2018.
In week 48 van 2018 worden onder alle geldige inzendingen 3 Smeg koelkasten t.w.v. € 699 verloot.


Artikel 3 Prijzen/actieproducten

1. Het prijzenpakket bestaat uit 3 x Smeg koelkast FAB5 ter waarde van € 699.
2. Een deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de Actie.
3. FrieslandCampina zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting.
4. FrieslandCampina zal de prijswinnaars in week 48 per e-mail informeren.
5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.


Artikel 4 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende de Actieperiode in Nederland woont.
2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van FrieslandCampina schriftelijk tonen.
3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.


Artikel 5 Gebruik gegevens
1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige [NAW] gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld door BytEffekt.


Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.


Artikel 7 Slotbepalingen
Arina is een geregistreerd merk van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.


Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.


Versie/datum
V1/19/08/15