Actievoorwaarden Tour de France actie

Artikel 1 Algemeen

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “kazen uit de tour” welke wordt georganiseerd door Zijerveld, gevestigd en kantoorhoudend te Bodegraven, Broekveldselaan 9. 

Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met de actievoorwaarden die ook te vinden zijn op www.kaas.nl.

De actieperiode loopt van 18 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Zijerveld behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Vragen en/of klachten met betrekking tot deze actie, kunnen gericht worden aan Zijerveld te bereiken via het contactformulier

Artikel 2 De kansactie “kazen uit de tour”

De kansactie voor de kazen uit de tour werkt als volgt:

-              Deze actie is geldig voor aankopen gedaan in de periode van 18-06-2018 t/m 17-08-2018. Volledige inzendingen dienen uiterlijk 17-08-2018 binnen te zijn.

-              De actie werkt als volgt: bij aankoop van één stuk kaas uit de actie ontvangt u een kaartje met unieke code. Deze code kan ingevoerd worden op www.kaas.nl/kazenuitdetour. Met deze code maakt u kans op de volgende prijs:

> Bongo bon: 2 dagen Parijs voor 2 personen

-              Per huisadres kan er 1 code ingevoerd worden.

-              Winnaars worden medio eind september bericht.

-              De actieproducten kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de actieproducten vervallen deze aan Zijerveld. Het actieproduct is geldig tot: eind oktober 2018.

-              Verzending is alleen mogelijk naar een Nederlands adres.

Artikel 3 Deelname

Deelname aan deze actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. Prijzen worden alleen binnen Nederland bezorgd.

Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de actie. Indien over deze toestemming twijfel bestaat, dient deze toestemming op verzoek schriftelijk te worden getoond.

Deelname aan de actie is uitgesloten voor iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze actie met uitzondering van kosten voor de internetaansluiting.

Winnaars dienen hun medewerking te verlenen aan redelijke verzoeken van Zijerveld tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.

Zijerveld behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden (of hiervan bij Zijerveld het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste of misleidende gegevens verstrekt, of informatie die in strijd is/zijn met de wet verstrekt, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Zijerveld of derden.

Artikel 4 Gebruik gegevens

Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens en/of andere gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

Alle gegevens die Zijerveld verkrijgt in het kader van deze actie zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Zijerveld kan gegevens van deelnemers gebruiken voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van nieuwsbrieven of om deelnemers op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties van Zijerveld.

De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Zijerveld verzameld door derden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Zijerveld, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze actie inclusief de door Zijerveld ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zijerveld aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Zijerveld openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Zijerveld niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Zijerveld in het leven roepen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Niets uit de inhoud van deze actie en/ of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Zijerveld.

Artikel 7 Diversen

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

De organisator zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006. 

Sorry, je zoekopdracht heeft geen resultaat opgeleverd