Actievoorwaarden Bijzonder Lekker: ‘WIN EEN DAGJE AQUAZOO VOOR 4 PERSONEN!’

 
Artikel 1 Algemeen
Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Poiesz Bijzonder Lekker Actie (hierna: de “Actie”) die Poiesz Supermarkten B.V. (hierna te noemen: ‘de organisator’), gevestigd en kantoorhoudende te Edisonstraat 3, 8606 JH Sneek organiseert
De Actie loopt van 30-07-2018 tot en met 25-08-2018 (hierna: de “Actieperiode”).
Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, dienen te worden verstuurd aan Poiesz Supermarkten B.V.
 
Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt: Koop een verpakking van Bijzonder Lekker kaas, herkenbaar aan een sticker op de verpakking met “Win een dagje Aquazoo voor 4 personen”.
Ga tijdens de actieperiode naar www.poiesz-supermarkten.nl/kaas.
Vul uw unieke barcode in (te vinden op de verpakking).
Vul uw NAW-gegevens in.
Verzend uw inzending.
 
Artikel 3 Prijzen
Twintig keer één prijs.
Een deelnemer kan 1x per barcode deelnemen aan de Actie. Per deelnemer wordt maximaal 1 prijs toegestuurd en prijzen worden enkel in Nederland bezorgd.
Prijswinnaars worden aangewezen op basis van loting achteraf. Een computer zal op volledig onpartijdige wijze tot aanwijzing van winnaars komen met een maximum van een winnaar per filiaal.
De prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd door de marketingafdeling van Zijerveld Food.
Als de winnaar niet binnen een week op het bericht heeft gereageerd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De organisator zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar zal er een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.
Het resterende prijsbedrag valt niet om te wisselen in geld of derden.
 
Artikel 4 Deelname
Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke verzorger(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van de organisator schriftelijk tonen.
Deelname aan de actie is uitgesloten voor: i) alle medewerkers van Poiesz, ii) iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.
De organisator mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de organisator het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden. 

 
Artikel 5 Gebruik gegevens
Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­­NAW-gegevens en/of andere gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
De organisator zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie. Deze gegevens worden enkel gebruikt om te verzekeren dat de wedstrijd goed kan verlopen (bijvoorbeeld de registratie van een deelnemer en het contacteren van de winnaar).
Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming voor een eventuele nieuwsbrief.
 
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid 
De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door de organisator ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van haar website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door de organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie, behoudens die aansprakelijkheid die de organisator op basis van het toepasselijke recht niet rechtsgeldig kan uitsluiten.
 
Artikel 7 Diversen
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
De organisator zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.