Actievoorwaarden ‘Kaasplank van de Maand.’ Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Kaasplank van de Maand (hierna: de “Actie”) die Zijerveld en Veldhuyzen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Bodegraven, in geschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 290416380000 (hierna: "Kaas.nl") organiseert van 12 september tot en met 8 oktober (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden [indien van toepassing: die ook te vinden zijn op www.kaas.nl.
 3. nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u per e-mail richten aan info@kaas.nl

 

Artikel 2 Speelwijze De Actie werkt als volgt:

 1. Gedurende de actieperiode kunt u zich via de pop-up op kaas.nl inschrijven voor de nieuwsbrief.
 2. U neemt deel door uzelf via deze pop-up in te schrijven.
 3. Deelname kan tot 8 oktober 2018. In de daaropvolgende week worden de 2 winnaars op basis van een loting op de hoogte gebracht van hun prijs, het kaasplankje van de maand.

 

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. Het prijzenpakket bestaat uit 2x het kaasplankje van de maand ter waarde van €30.
 2. Een deelnemer kan maximaal 1 x deelnemen aan de Actie. Per deelnemer stuurt Kaas.nl maximaal 1 actieproducten toe. Kaas.nl bezorgt prijzen alleen binnen Nederland.
 3. nl zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van loting.
 4. nl zal de prijswinnaars in de week van 15 oktober de winnaar per e-mail informeren.
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Kaas.nl zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan Kaas.nl.
 6. nl zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie. .

 

Artikel 4 Deelname 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Kaas.nl schriftelijk tonen.

 1. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie. 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Kaas.nl tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 2. Kaas.nl mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Kaas.nl het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Kaas.nl of derden.


Artikel 5 Gebruik gegevens 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­­e-mail en NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 1. Kaas.nl zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) behandelen. Meer informatie over de wijze waarop Kaas.nl de persoonsgegevens verwerkt, is terug te vinden in de Privacy Statement (welke op verzoek van de deelnemer wordt verstrekt en/of is gepubliceerd op de Actie website).
 2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Kaas.nl toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. 4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Kaas.nl verzameld door Spheremall.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 1. Kaas.nl, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voorvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Kaas.nl ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen. 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Kaas.nl aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Kaas.nl openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Kaas.nl niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Kaas.nl in het leven roepen.


Artikel 7 Slotbepalingen Kaas.nl is domein van Zijerveld en Veldhuyzen. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Kaas.nl.

Artikel 8 Diversen 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

 1. Kaas.nl zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2014.
 2. Kaas.nl zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.

 

 

V1 september 2018